Advokatfirman Modern Juridiks personuppgiftspolicy

Advokatfirman Modern Juridiks personuppgiftspolicy

Som ett led i vår verksamhet kan vi, Advokatfirman Modern Juridik AB, org. nr 556752-7741, komma att behandla personuppgifter som rör dig.

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress.

Advokatfirman Modern Juridik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förberedes eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommit mellan advokatbyrån och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, och du har samtyckt till det.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Modern Juridik AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Modern Juridik AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Kontakta oss på info@wordpress-766148-3080636.cloudwaysapps.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är: Mikael Johansson

Advokatfirman Modern Juridik AB
Org nr 556752-7741
Stora gatan 41
720 12 Västerås

Telefon 010-810 45 67
E-post info@wordpress-766148-3080636.cloudwaysapps.com
www.mj.se