Arvoden

Arvoden

Advokatsamfundets etiska regler anger att arvoden skall vara skäliga. Detta följer vi. Vi tillämpar rättshjälpstaxan i mål där rättshjälp har beviljats eller där vi är förordnade av domstol. För 2022 är den 1 802 kronor per timme inklusive moms (1 442 exklusive moms). Denna taxa tillämpas vanligen även i andra ärenden där klienten är en privatperson.

I de fall klienten kan delfinansiera arvoden genom rättsskydd i försäkring eller allmän rättshjälp bistår vi givetvis med hjälp att ansöka om sådan. Om rättsskydd beviljas utgår en självrisk om 20 %. Även i rättshjälpsärenden skall klienten betala en viss del själv. Storleken på rättshjälpsavgiften bestäms efter klientens ekonomiska förmåga och kan variera mellan några få procent upp till 40 %.
För företag tillämpar vi timtaxa från 2 200 kronor (exklusive moms) och uppåt, beroende på uppdragets omfattning, svårighet och vilka värden det avser.
I brottmål står staten i allmänhet för arvodet men om man har blivit åtalad och fälld för ett brott kan man få återbetala en del av rättegångskostnaderna.
I mål som rör tvångsvård står också staten för arvodet, utan återbetalningsskyldighet.

I trafikskaderegleringar står vanligen försäkringsbolaget för arvodet.

Vi för löpande tidsjournaler i alla ärenden och kan alltid redovisa upparbetad tid i ett ärende.

Alla ärenden avslutas med en slutredovisning i form av en kostnadsräkning eller faktura som tillställs klienten eller, i förekommande fall, försäkringsbolaget eller domstol.

Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd som kan pröva arvodesfrågor. Mailadress är info@advokatsamfundet.se. Mer att läsa finns här.